Ασφαλιστήρια Σκαφών Αναψυχής

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία και Γεωγραφικά Όρια

Σε Ασφαλιστήρια συμβόλαια Σκαφών αναψυχής βρίσκουμε τις ασφαλιστικές ρήτρες – όροι «Εφαρμοστέο Δίκαιο»«Δικαιοδοσία» και «Γεωγραφικά Όρια». Οι ασφαλιστικοί αυτοί όροι θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι ταυτόσημοι, αποτυπώνουν ρυθμίσεις ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφαλιστική σύμβαση, καθώς συνδυαστικά αποκρυσταλλώνουν την έκταση του «νομικού» κινδύνου που αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Εταιρεία έναντι του ασφαλισμένου της, δεδομένου ότι καθορίζουν τη γεωγραφική έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και βάσει ποιου δικαίου και από ποιο Δικαστήριο θα πρέπει να ερμηνευθεί το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο. Είναι δε γνωστό ότι τα νομικά συστήματα των διαφόρων κρατών παρουσιάζουν σημαντικές μεταξύ τους διαφοροποιήσεις εις ό,τι αφορά τις προβλέψεις του Αστικού τους Δικαίου για την αστική ευθύνη, το καθεστώς προστασίας των καταναλωτών, το ύψος των επιδικαζόμενων από τα δικαστήρια αποζημιώσεων, το κόστος των νομικών και δικαστικών εξόδων κ.α.  Επομένως επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε ζημίες και απαιτήσεις  Τρίτων που θα κριθούν (εις ό,τι αφορά την ύπαρξη ευθύνης του ασφαλισμένου και την εκτίμηση της ζημίας του Τρίτου) βάσει αλλοδαπού δικαίου ή και από δικαστήρια διαφόρων χωρών, πλην της Κύπρου, συνεπάγεται ανάληψη αυξημένου κινδύνου από την Ασφαλιστική Εταιρεία που προϋποθέτει ειδική σε κάθε περίπτωση αξιολόγηση, εκτίμηση και τιμολόγηση, ιδίως σε περίπτωση επέκτασης της των ορίων Ναυσιπλοΐας στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή ένωση, Ισραήλ και Τουρκία. Για τους παραπάνω λόγους, οι ασφαλιστικοί όροι «Εφαρμοστέο Δίκαιο», «Δικαιοδοσία» και «Γεωγραφικά Όρια» θα πρέπει να είναι διατυπωμένοι με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να καθίσταται ευκρινές και κατανοητό στον ασφαλισμένο αλλά και στην Ασφαλιστική Εταιρεία το πλαίσιο και το εύρος της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει. Το περιεχόμενο των ρητρών αυτών καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμο στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος ταξιδεύει και εκτός Κύπρου και ιδιαίτερα πέραν των Ευρωπαϊκών ορίων Ναυσιπλοΐας, γεγονός το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες τόσο για την ορθή αξιολόγηση και αναγνώριση του ασφαλιστικού κινδύνου που αποδέχονται, όσο και για τον σχεδιασμό και προσφορά της καλύτερης για τις ανάγκες του ασφαλισμένου ασφαλιστικής λύσης. Πιο κάτω ακολουθεί ανάλυση των εν λόγω ασφαλιστικών όρων με επισήμανση της αλληλεπίδρασης που μπορεί να έχουν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ