Κατηγορίες Εκθετών
και χρεώσεις

Area A

Ο χώρος Α αφορά τα αυτοκίνητα. Η περιοχή ξεκινάει από την ανατολική πλευρά της Μαρίνας Λεμεσού (Ανατολική είσοδο σύνορα με παλιό Λιμάνι) και καταλήγει μπροστά από το Cafe Calma. Στην περιοχή υπάρχουν εκθεσιακοί χώροι διαφόρων μεγεθών τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν αυτοκίνητα.

Χώρος Α – Αυτοκίνητα

Κόστος €30/τ.μ. + Φ.Π.Α.

Η κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα ενοικίασης μέχρι 100 τ.μ.

 

Area A
Χώρος Α – Αυτοκίνητα

Περίπτερο Τύπου Α

Περίπτερο διαστάσεων 3 x 3 με χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €450 + Φ.Π.Α.

Περίπτερο διαστάσεων 4.3 x 3 με χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €550 + Φ.Π.Α.

Περίπτερο Τύπου Β

Περίπτερο τύπου Β (με πλήρη εκτύπωση), διαστάσεων 3 x 3 επενδυμένο με μεταλλικό σκελετό και εταιρικό λογότυπο (μπροστά και οι δύο πλευρές), χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €900 + Φ.Π.Α.

Περίπτερο τύπου Β (με πλήρη εκτύπωση), διαστάσεων 4.3 x 3 επενδυμένο με μεταλλικό σκελετό και εταιρικό λογότυπο (μπροστά και οι δύο πλευρές), χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €1200 + Φ.Π.Α.

 

Area Β

Ο Χώρος Β εκτείνεται από την ψαροταβέρνα Πυξίδα μέχρι το γυμναστήριο Sanctum Spa and Fitness Club στη Μαρίνα Λεμεσού. Στην περιοχή υπάρχουν στεγασμένοι και μη στεγασμένοι χώροι. Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν Μοτοσυκλέτες, Ηλεκτρικά και Ηλιακά μηχανοκίνητα.

Χώρος Β – Μοτοσυκλέτες και ATV

Μη στεγασμένοι χώροι – €25/τ.μ. + ΦΠΑ
Στεγασμένοι χώροι – €30/τ.μ. + ΦΠΑ

Περίπτερο Τύπου Α

Περίπτερο διαστάσεων 3 x 3 με χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €450 + Φ.Π.Α.

Περίπτερο διαστάσεων 4.3 x 3 με χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €550 + Φ.Π.Α.

Περίπτερο Τύπου Β

Περίπτερο τύπου Β (με πλήρη εκτύπωση), διαστάσεων 3 x 3 επενδυμένο με μεταλλικό σκελετό και εταιρικό λογότυπο (μπροστά και οι δύο πλευρές), χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €900 + Φ.Π.Α.

Περίπτερο τύπου Β (με πλήρη εκτύπωση), διαστάσεων 4.3 x 3 επενδυμένο με μεταλλικό σκελετό και εταιρικό λογότυπο (μπροστά και οι δύο πλευρές), χαλί, τσιμεντένιες βάσεις, τραπέζι, 2 καρέκλες, ρεύμα και φως – €1200 + Φ.Π.Α.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φωταγώγηση του χώρου (γενικός φωτισμός), η φύλαξη των εκθεμάτων κατά την διάρκεια που η έκθεση δεν λειτουργεί, η προώθηση της έκθεσης, και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για συσκευές μέχρι 13Α.

 

Area C

Η περιοχή Γ εκτείνεται από το γυμναστήριο Sanctum Spa and Fitness Club στη Μαρίνα Λεμεσού και Βόρεια μέχρι την εξωτερική πλευρά του στεγασμένου χώρου στάθμευσης.
Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν, Ποδήλατα, Ηλεκτρικά σκούτερ, Προϊόντα συντήρησης και φροντίδας, Ηλεκτρονικά και Ηχητικά συστήματα, Aνταλλακτικά, Yπηρεσίες, Αξεσουάρ, Καύσιμα και Λιπαντικά κτλ.

Χώρος Γ – Ποδήλατα, Σκούτερ, Υπηρεσίες και Προίόντα
Κόστος €450 + Φ.Π.Α. ανά περίπτερο τύπου Α 9τ.μ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ενοικίαση περιπτέρου διαστάσεων 3 x 3 με χαλί, τραπέζι, καρέκλες, ρεύμα και φως.
Επίσης περιλαμβάνεται η φωταγώγηση του χώρου, η φύλαξη των εκθεμάτων κατά την διάρκεια που η έκθεση δεν λειτουργεί, η προώθηση της έκθεσης και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για συσκευές μέχρι 13Α.

 

Area D

Η περιοχή Δ εκτείνεται στην ράμπα καθέλκύσης σκαφών της Μαρίνας Λεμεσού.
Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν, Τροχοφόρα οχήματα, Χωρος επιδείξεων, Μεγάλα και βαριά αντικείμενα κτλ.

Χώρος Δ
Κόστος €20/μ2 + Φ.Π.Α.

Άλλες μορφές περιπτέρων δεν επιτρέπονται.

Exhibitor Categories
and charges

Area A

Area A is for cars. The area starts from the eastern side of Limassol Marina (East entrance bordering the old Port) and ends in front of the Cafe Calma. There are exhibitors in the area spaces of various sizes which can accommodate be cars.

Area A – Cars

Cost €30/sq.m. + VAT

Each company has the right to rent up to 100 sq.m.

Type Α Stand

3×3 stand with carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €450 + VAT.

4.3×3 with carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €550 + VAT.

Type B Stand

3×3 stand (full branded), covered with metal frame and company logo (metope and front legs), carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €900 + VAT.

4.3×3 (full branded), covered with metal frame and company logo (metope and front legs), carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €1200 + VAT.

 

Area Β

Area B extends from the Pyxida Fish Tavern to Sanctum Spa and Fitness Club at Limassol Marina. In this area, there are available covered and un-covered exhibition spaces. Motorcycles, Electric and Solar powered motorcycles can be accommodated there.

Area B – Motorcycles and ATV

Uncovered areas – €25/sq.m. + VAT
Covered areas – €30/sq.m. + VAT

Type Α Stand

3×3 stand with carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €450 + VAT.

4.3×3 with carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €550 + VAT.

Type B Stand

3×3 stand (full branded), covered with metal frame and company logo (metope and front legs), carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €900 + VAT.

4.3×3 (full branded), covered with metal frame and company logo (metope and front legs), carpet, concrete bases, table, 2 chairs, electricity and light – €1200 + VAT.

The price includes lighting of the space (general lighting), security during the time the exhibition is not in operation, promotion of the exhibition, and electricity supply for appliances up to 13A.

 

Area C

Area C extends from the Sanctum Spa and Fitness Club at Limassol Marina and north to the outside of the covered parking area.
This area can accommodate Bicycles, Electric Scooters, Maintenance and Care Products, Electronic and Audio Systems, Spare Parts, Services, Accessories, Fuel and Lubricants etc.

Area C – Bicycles, Scooters, Services and Products

Cost €450 + VAT per exhibition stand type A of 9sq.m.
Price includes rental of a 3×3 stand with carpet, table, chairs, electricity and light.
It is also included the lighting of the space, security during the time the exhibition is not in operation, the promotion of the exhibition, and the electricity supply for appliances up to 13A.

 

Area D

The Area D extends at the slipway of Limassol Marina.
Wheeled vehicles, Demonstration area, Large and heavy objects, etc. can be accommodated there.

Area D
Cost – €20/sq.m. + VAT

Other types of Exhibition Stands are not allowed.